vārdadienu svin: Modrīte, Mudrīte, Renāte

Rojas apvienotā būvvalde

Zejnieku ielā 3, Roja, Rojas novads, LV-3264;
2.stāvs – 15.kabinets
tālrunis 63232057, fakss 63232054
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Kas ir būvvalde?

Būvvalde ir Rojas novada domes izveidota struktūrvienība, lai veiktu pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā Rojas un Mērsraga novados.

Būvvalde:

- pārrauga būvniecības procesu Rojas novadā:

1. sagatavo un izsniedz būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus - būvvaldes lēmumus, plānošanas un arhitektūras uzdevumus, tehniskos noteikumus

2. izskata, saskaņo un akceptē iesniegtos būvprojektus

3. izsniedz vai reģistrē būvatļaujas

4. organizē plānojumu un būvniecības ieceru publisku apspriešanu

5. kārto un saglabā arhīvā ar būvvaldes darbību saistītos dokumentus un būvprojektus

Būvvaldē jūs saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas plānojumiem, varēsiet aizpildīt nepieciešamos iesniegumus un būvniecības pieteikumu formas.

Atcerieties, vienmēr līdz jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, t.i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns.

Ja nav iespējams pašam to izdarīt, to var uzticēt citai personai izsniedzot attiecīgu pilnvaru.

Apmeklējiet būvvaldi arī tad, ja vēlaties iegādāties nekustamo īpašumu Rojas novadā. Šeit var iepazīties ar Rojas novada teritorijas plānojumu , kas ir tas dokuments , kurā atspoguļota plānotā apbūve un atļautā zemes izmantošana. Tikai iepazīstoties ar teritorijas plānojumu, jūs nākotnē nesagaidīs pārsteigumi, jo vienmēr ir ļoti svarīgi zināt, kas atradīsies jums kaimiņos. Ari tad, ja pašlaik tās ir tukšas pļavas, tās noteikti kādam pieder un zemes īpašnieks kaut kad noteikti tās apbūvēs.

Arī pašiem būs zināms, vai zemesgabalā, ko vēlaties pirkt, ir iespējams būvēt tās ēkas, kādas jums nepieciešamas. Ar Rojas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem iespējams iepazīties arī Rojas novada mājas lapā. Ja viss ir saprotams, nav nepieciešams noteikti griezties būvvaldē.

Būvvaldē jāgriežas :

• ja zemesgabalam nepieciešams lietošanas mērķis
• ja gribat uzzināt, kādi apgrūtinājumi ir noteikti jūsu īpašumam
• ja gribat uzzināt, kādas komunikācijas atrodas tuvumā – piemēram, ūdensvads, kanalizācijas tīkli vai gāzes vadi
• ja esat uzbūvējis māju un gribat nodot to ekspluatācijā
• ja esat pazaudējis savas mājas tehnisko projektu un nevarat to atrast
• ja gribat noskaidrot, ko kaimiņos vai uz ielas rok
• ja gribat zināt, ko Rojas novadā plānots būvēt
• ja gribat izteikt savu viedokli par publiskai apspriešanai nodotām būvniecības iecerēm

Būtiskās izmaiņas būvniecības uzsākšanas kārtībā (01.10.2014)

 Ar 2014 gada 1. oktobri ir stājies spēkā jaunais Būvniecības likums un liela daļa no Ministru kabineta noteikumiem, kas izdoti uz šī likuma bāzes, tajā skaitā Vispārīgie būvnoteikumi, Ēku būvnoteikumi un citi specializētie noteikumi, būtiski mainot līdzšinējo būvniecības kārtību.

Jaunais būvniecības procesa regulējums paredz, ka, lai uzsāktu projektēšanu, vairs nav jānāk uz pašvaldību saņemt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, bet būvniecības ieceres ierosinātājam ar ideju par būves būvniecību vispirms jāvēršas pie būvspeciālista (sertificēta projektētāja), kurš izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā atbilstoši Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, teritorijas plānojumam, detālplānojumam, lokālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts) un būvnormatīviem, institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi nepieciešami.

Pirms projektēšanas uzsākšanas pašvaldībā var pieprasīt un saņemt izziņu par teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanu un attiecīgajiem apbūves noteikumiem konkrētajā zemes gabalā. Kad arhitekts ir izstrādājis projektu minimālā sastāvā, pašvaldībā izvērtēšanai jāiesniedz būvniecības iesnieguma aizpildīta veidlapa un tai jāpievieno izstrādātais būvprojekts, kā arī būves vai tās daļas tehniskās apsekošanas atzinums gadījumos, ja tiek izstrādāts atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekts minimālā sastāvā. Ja iesniegtā dokumentācija atbildīs normatīvo aktu prasībām, tad būvvalde pieņems lēmumu par būvniecības ieceres apstiprināšanu un būvatļaujas izsniegšanu un ieceres ierosinātājam tiks izsniegta būvatļauja ar nosacījumiem projektēšanas turpināšanai un būvdarbu uzsākšanas atļaujas saņemšanai. Būvvalde var pieņemt lēmumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību vai ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību, vai nepieciešamību izstrādāt detālplānojumu, vai sniegt atteikumu.

Būvniecības ierosinātājam, iesniedzot dokumentus būvniecības ieceres pieteikšanai, jāvadās no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas šobrīd nosaka visu būvju sadalījumu trīs grupās. Katrai ēku grupai ir noteikta būvniecības ierosināšanas kārtība un noteikti iesniedzamie dokumenti atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi".

Pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas būvniecības ierosinātājam ir tiesības saņemt institūciju tehniskos un īpašos noteikumus, ja attiecīgās jomas nosaka šādu tehnisko noteikumu nepieciešamību.

Būvatļauja stājas spēkā no tā brīža, kad pasūtītājs parakstās par būvatļaujas saņemšanu (vai Paziņošanas likuma noteiktajos citos gadījumos). Tā kā būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš ir noteikts viena mēneša garumā, likumā ir paredzēti sabiedrības informēšanas papildu pasākumi, proti, būvvalde 3 dienu laikā publicē informāciju pašvaldības mājas lapā par katras konkrētās būvatļaujas spēkā stāšanos. Būvatļauja ir apstrīdama 1 mēnesi pēc spēkā stāšanās brīža, bet, kad ir beidzies būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš un būvatļauja ir kļuvusi neapstrīdama, kā arī būvatļaujā ir izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi – akceptu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būvētājs var uzsākt būvdarbus.

Noteiktā procesu kārtība pārejas periodā

Būvniecības ierosinātājam, pamatojoties uz Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kas izsniegts līdz 2014. gada 1. oktobrim, ir tiesības turpināt uzsākto būvniecības procesu (izstrādāt skiču, tehnisko projektu). 

Saņemt būvatļauju atbilstoši jaunajam būvniecības procesa regulējumam ir atļauts šādu agrāk izsniegtu dokumentu derīguma termiņa laikā:

  • Plānošanas un arhitektūras uzdevums (derīguma termiņš 2 gadi vai 4 gadi (sabiedriskajām būvēm));
  • tehniskais projekts (akceptētā tehniskā projekta, izvērstā skiču projekta, nulles cikla tehniskā projekta derīguma termiņš – 2 gadi).

Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad būvniecības ierosinātājam ir izsniegts Plānošanas un arhitektūras uzdevums, būvvaldē ir jāiesniedz:

  • speciālajos noteikumos noteiktais iesniegums (veidlapa);
  • atbilstošās būvju grupas speciālajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus,

pēc kā Būvvalde izsniegs būvatļauju, kurā projektēšanas nosacījumos tiks norādītas jau iepriekš Plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktās prasības, savukārt būvdarbu uzsākšanas nosacījumi tiks norādīti no jauna.

Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad pasūtītājs iesniegs iesniegumu un skiču projektu, izvērsto skiču projektu (Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņa laikā), būvvalde izsniegs būvatļauju, kurā projektēšanas nosacījumos tiks norādītas jau iepriekš Plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktās prasības, savukārt būvdarbu uzsākšanas nosacījumi tiks norādīti no jauna.

Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad pasūtītājs iesniegs iesniegumu un tehnisko projektu, būvvalde izsniegs būvatļauju, projektēšanas nosacījumus norādot kā izpildītus un nodefinējot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus.

 

Ja nepieciešams pagarināt spēkā esošas būvatļaujas termiņu vai pārreģistrēt būvatļauju, jāiesniedz aizpildīta būvniecības iesnieguma veidlapa un civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

 

Būvniecības speciālistu kompetence

Būvniecības likums paredz pilnveidot būvniecības speciālistu kompetences novērtēšanas kārtību, nosakot kritērijus sākotnējai kvalifikācijas novērtēšanai, kā arī šo speciālistu kompetences paaugstināšanas pārraudzībai, izmantojot būvspeciālistu reģistra datus. Jaunajā normatīvajā regulējumā ir noteikts arhitektiem un būvinženieriem nepieciešamais izglītības līmenis, lai varētu iegūt prakses sertifikātu.

Jaunajā būvniecības procesā ir saglabāts un kā obligāts noteikts pienākums būvuzņēmējam un būvdarbu veicējam apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai, veselībai, kā arī mantai nodarītajiem zaudējumiem. Taču turpmāk ir obligāta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana visiem būvspeciālistiem, t.i. projektētājiem, būvuzraugiem, būvdarbu veicējiem un ekspertiem, turklāt šī civiltiesiskā atbildība ietver ne tikai būvniecības periodu, bet arī garantijas laiku.

Būvvalde pieņem lēmumu šādos termiņos:


1. 1 mēneša laikā – būvniecības ieceres akcepts un būvatļaujas izdošana vai atteikums izdod būvatļauju;
2. 14 dienu laikā – būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikums izdarīt atzīmi;
3. 7 dienu laikā – būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā vai atteikums izdarīt atzīmi.
4. 3 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas būvvalde paziņo sabiedrībai par pieņemto lēmumu, publicējot paziņojumu pašvaldības mājaslapā.
5. 15 darba dienu laikā - būvvalde veic atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.

6. 5 darba dienu laikā – būvvalde veic atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.

Detalizētāku informāciju var saņemt, konsultējoties Rojas apvienotā būvvalde Zvejnieku iela 3, Rojā, 2. stāvā, tālrunis 63232057, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .


Būvdarbu uzskaites reģistrs /2015/

                                                                Būvdarbu uzskaites reģistrs BIS sistēmā2016.gads

N.p.k.

Būvniecības

Lietas Nr. BIS sistēmā

Būvniecības ieceres iesniegšanas datums

Būvniecības iecere

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Būvniecības veids

Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums, Nr.

Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums

Būvatļaujas

Izsniegšanas

datums, Nr.

Diena,

kad stājas

spēkā

būvatļauja

Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā

1.

BIS-1588-1

15.01.2016.

Dzīvojamā māja ar zirgu stalli, divas nojumes un pagrabs

“Meža noras”, Rojas novads

jaunbūve

15.01.2016.

Nr.1

-

21.01.2016.

Nr.2./2016.

22.02.2016.

15.01.2016.

-

2.

BIS-1761-2

15.01.2016.

Palīgēkas un nojumes

“Baļķīši”, Melnsils, Rojas novads

jaunbūve

15.01.2016.

Nr.2

-

21.01.2016.

Nr.01./2016.

22.02.2016.

15.01.2016.

-

3.

BIS-2291-3

15.01.2016.

Ģeneratora ēkas un kazarmas demontāža

Bākas iela 56, Mērsrags, Mērsraga novads

Demontāža

15.01.2016.

Nr.3

-

Paskaidrojuma raksts

15.01.2016.

-

4.

BIS-2386-4

21.01.2016.

Pirts

Meža iela 2, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

21.01.2016.

Nr.4

-

Paskaidrojuma raksts

21.01.2016.

-

5.

BIS-2636-5

21.02.2016.

Meliorācijas grāvis

“Krūmāji”, Mērsraga novads

jaunbūve

21.01.2016.

Nr.5

-

Paskaidrojuma raksts

21.01.2016.

-

6.

BIS-2641-6

21.01.2016.

Dzīvojamā māja

“Sigitas”, Upesgrīva, Mērsraga novads

jaunbūve

21.01.2016.

Nr.6

-

03.02.2016.

Nr.3./2016.

04.03.2016.

18.02.2016.

-

7.

BIS-2642-7

21.01.2016.

Multifunkcionālā ēka

“Kaijkāpas”, Žocene, Rojas novads

jaunbūve

21.01.2016.

Nr.7

-

03.02.2016.

Nr.4./2016

04.03.2016

21.01.2016.

-

8.

BIS-2648-8

04.02.2016.

Meliorācijas sistēma

“Vecbirzes”, “Madoņi”, Rojas novads

atjaunošana

04.02.2016.

Nr.8

-

03.02.2016.

Nr.5./2016.

04.03.2016.

06.10.2016.

-

9.

BIS-2650-9

04.02.2016.

Aptieka

Kadiķu iela 1 A, Mērsrags, Mērsraga novads

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves

04.02.2016.

Nr.9

-

Paskaidrojuma raksts

04.02.2016.

-

10.

BIS-2689-10

04.02.2016.

5 (piecas) saimniecības ēkas

“Dobeļi”, Kaltene, Rojas novads

Saimniecības ēkas, malkas šķūnis, pagrabs

04.02.2016.

Nr.10

-

10.02.2016.

Nr.6./2016.

11.03.2016.

04.02.2016.

-

11.

BIS-2697-11

04.02.2016.

Dzīvojamās mājas jumts

Jūras iela 4, Roja, Rojas novads

pārbūve

04.02.2016.

Nr.11

-

Projekta izmaiņas

04.02.2016.

-

12.

BIS-2705-12

18.02.2016.

Dzīvojamā māja

Lielā iela 19, Mērsrags, Mērsraga novads

Ēkas – fasādes, jumta, logu nomaiņa

18.02.2016.

Nr.12

-

Ēkas fasādes apliecinājuma karte

-

-

13.

BIS-2707-13

18.02.2016.

Saimniecības ēkas lietošanas veida maiņa

“Kreses”, Kaltene, Rojas novads

Lietošanas veida maiņa

18.02.2016.

Nr.13

-

Paskaidrojuma raksts

-

-

14.

BIS-2711-14

18.02.2016.

Dzīvojamā māja

“Dālijas”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

18.02.2016.

Nr.14

-

23.02.2016.

Nr.7./2016.

24.03.2016.

22.09.2016.

-

15.

BIS-2714-15

18.02.2016.

Pagrabs – inventāra noliktava

“Baļķīši”, Melnsils, Rojas novads

pārbūve

18.02.2016.

Nr.15

-

Paskaidrojuma raksts

18.02.2016.

-

16.

BIS-2716-16

01.03.2016.

Dzīvojamā ēka

“Gravas 2”, Melnsils, Rojas novads

atjaunošana

01.03.2016.

Nr.16

-

10.03.2016.

Nr.8./2016

11.04.2016.

01.03.2016.

-

17.

BIS-2717-17

01.03.2016.

Dzīvojamā ēka

Krasta iela 26 A, Roja, Rojas novads

jaunbūve

01.03.2016.

Nr.17

-

10.03.2016.

Nr.9./2016

11.04.2016.

01.03.2016.

-

18.

BIS-2718-18

01.03.2016.

Savrupmāja

“Jumas”, Rude, Rojas novads

jaunbūve

01.03.2016.

Nr.18

-

10.03.2016.

Nr.10./2016

11.04.2016.

01.03.2016.

-

19.

BIS-3587-19

10.03.2016.

Mazēka – malkas šķūnis

Plūdoņa iela 18, Roja, Rojas novads

jaunbūve

10.03.2016.

Nr.19

-

Paskaidrojuma raksts

10.03.2016.

-

20.

BIS-3592-20

10.02.2016.

Mazēka - nojume

“Īves”, Rude, Rojas novads

jaunbūve

10.03.2016.

Nr.20

-

Paskaidrojuma raksts

10.03.2016.

-

21.

BIS-3597-21

10.03.2016.

Meža ceļš

“Iesalas” Rojas novads

jaunbūve

10.03.2016.

Nr.21

-

Paskaidrojuma raksts

10.03.2016.

-

22.

BIS-3600-22

17.03.2016.

Saimniecības ēka

Bākas iela 47A, Mērsrags, Mērsraga novads

novietošana

17.03.2016.
Nr.22

-

Paskaidrojuma raksts

17.03.2016.

-

23.

BIS-3605-23

17.03.2016.

Kūts ēka

“Baloži”, Melnsils, Rojas novads

nojaukšana

17.03.2016.

Nr.23

-

Paskaidrojuma raksts

17.03.2016.

-

24.

BIS-3605-24

17.03.2016.

Saimniecības ēka garāža

Plūdoņa iela 12, Roja, Rojas novads

Pārbūve

17.03.2016.

Nr.24

-

Apliecinājuma karte

17.03.2016.

-

25.

BIS-3616-25

17.03.2016.

Ceļš uz skolu

Mērsragā, Mērsraga novadā

pārbūve

17.03.2016.

Nr.25

-

17.03.2016.

Nr.11./2016

18.04.2016.

17.03.2016.

-

26.

BIS-9327-27

17.03.2016.

Dzīvokļa pārbūve

Zvejnieku ielā 18, Rojā, Rojas novadā

pārbūve

17.03.2016.

Nr.26

-

Apliecinājuma karte

17.03.2016.

-

27.

BIS-4588-26

29.03.2016.

Zivju audzētava slēgtais cehs

“Elza”, Kaltene, Rojas novads

pārbūve

29.03.2016.

Nr.27

-

29.03.2016.

Nr.12./2016

30.04.2016.

29.03.2016.

-

28.

BIS-9344-28

29.03.2016.

Meža meliorācijas Sistēma “Aļņu masīvs’

“ Aļņu masīva” Kaltene, Rojas novads

pārbūve

29.03.2016.

Nr.28

-

29.03.2016.

Nr.13./2016

30.04.2016.

29.03.2016.

-

29.

BIS-9677-36

07.04.2016.

Mazēka – dārza māja

“Jaunvilciņi” Rojas novads

jaunbūve

07.04.2016.

Nr.29

-

Paskaidrojuma raksts

07.04.2016.

-

30.

BIS-9653-35

07.04.2016.

Dzīvojamā māja un viesu māja

Bākas iela 48, Mērsrags, Mērsraga novads

pārbūve

07.04.2016.
Nr.30

-

07.04.2016.

Nr.14./2016

08.05.2016.

07.04.2016

-

31.

BIS-9508-31

07.04.2016.

Kempinga māja

Bākas iela 28, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

07.04.2016.

Nr.31

-

07.04.2016.

Nr.16./2016

08.05.2016.

07.04.2016.

-

32.

BIS-9510-32 07.04.2016.

Meliorācijas sistēmas atjaunošana

“Spānītes”, “Iesalas”, “Birzmaļi”, “Kaltenkrogs 1”, “Jaunlūši”, “Tīreļi” Rojas novads

atjaunošana

07.04.2016.

Nr.32

-

07.04.2016.

Nr.15./2016

08.05.2016.

07.04.2016.

-

33.

BIS-10857-68

07.04.2016.

Mērsraga nov. pašv. krīzes centra ēkas fasāde

Lielā iela 53, Mērsrags, Mērsraga nov.

Vienkāršotā atjaunošana

07.04.2016.

Nr.33

-

Apliecinājuma karte

07.04.2016.

-

34.

BIS-9684-37

07.04.2016.

Ambulances ēkas fasāde

Kadiķu iela 1, Mērsrags, Mērsraga novads

Vienkāršotā atjaunošana

07.04.2016.

Nr.34

-

Apliecinājuma karte

07.04.2016.

-

35.

BIS-9689-39

07.04.2016.

Ventilācijas sistēma

Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads

ierīkošana

07.04.2016.

Nr.35

-

Apliecinājuma karte

07.04.2016.

-

36.

BIS-9691-40

07.04.2016.

Apkures sistēma

Lielā iela 53, Mērsrags, Mērsraga novads

ierīkošana

07.04.2016.

Nr.36

-

Apliecinājuma karte

07.04.2016.

-

37.

BIS-9693-41

07.04.2016.

Ventilācijas un apkures sistēma

Lielā iela 5, Mērsrags, Mērsrags novads

ierīkošana

07.04.2016.

Nr.37

-

Apliecinājuma karte

07.04.2016.

-

38.

BIS-9694-42

07.04.2016.

Apkures un ventilācijas sistēma

Lielā iela 25, Mērsrags, Mērsraga novads

Ierīkošana

07.04.2016.

Nr.38

-

Apliecinājuma karte

07.04.2016.

-

39.

BIS-9688-38

07.04.2016.

Ventilācijas sistēma

Kadiķu iela 1, Mērsrags, Mērsraga novads

Ierīkošana

07.04.2016.

Nr.39

-

Apliecinājuma karte

07.04.2016.

Anulēts

40.

BIS-9696-43

15.04.2016.

Rojas drošuma uzlabošana Rojā, Rojas nov.

Roja, Rojas novads

pārbūve

15.04.2016.

Nr.40

-

Paskaidrojuma raksts

15.04.2016.

-

41.

BIS-10746-57

15.04.2016.

vasarnīca

“Lauvēni”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

15.04.2016.

Nr.41

-

Paskaidrojuma raksts

15.04.2016.

-

42.

BIS-9697-44

15.04.2016.

Elektroapgādes pievads

“Mazie Mamuti”, Rojas novads

jaunbūve

15.04.2016.

Nr.42

-

Paskaidrojuma raksts

15.04.2016.

-

43.

BIS-10844-67

05.05.2016.

Mērsraga ostas piestātnes Nr.8 pārbūve par zvejas kuģu piestātni

Mērsraga osta

pārbūve

05.05.2016.

Nr.43

-

09.05.2016.

Nr.17./2016.

10.06.2016.

05.05.2016.

-

44.

BIS-9698-45

12.05.2016.

Malkas šķūnis

Selgas iela 30, Roja, Rojas novads

jaunbūve

12.05.2016.

Nr.44

-

Paskaidrojuma raksts

12.05.2016.

-

45.

BIS-9700-46

12.05.2016.

Pirts (konteinera tipa) ar terasi

“Pļavas”, Kaltene, Rojas novads

novietošana

12.05.2016.

Nr.45

-

Paskaidrojuma raksts

12.05.2016.

-

46.

BIS-10750-58

12.05.2016.

Dzīvojamā māja

“Ģipkas Priedkalni”, Ģipka, Rojas novads

pārbūve

12.05.2016.

Nr.46

-

12.05.2016.

Nr.18./2016.

13.06.2016.

12.05.2016.

-

47.

BIS-10810-62

12.05.2016.

Brīvdabas estrāde

Lielā iela 126, Mērsrags, Mērsraga novads

pārbūve

12.05.2016.

Nr.47

-

12.05.2016.

Nr.19./2016.

13.06.2016.

12.05.2016.

-

48.

BIS-11577-70

12.05.2016.

Saimniecības ēkas pārbūve par dzīvojamo māju

“Jaunspuras”, Mērsrags, Mērsraga novads

pārbūve

12.05.2016.

Nr.48

-

12.05.2016.

Nr.20./2016.

13.06.2016.

12.05.2016

-

49.

BIS-9969-47

12.05.2016.

Malkas šķūnis un dārza inventāra noliktava

Selgas iela 66, Roja, Rojas novads

jaunbūve

12.05.2016.

Nr.49

-

Paskaidrojuma raksts

12.05.2016.

-

50.

BIS-10835-66

12.05.2016.

Meža ceļš

Rojas nov., Talsu nov., Ārlavas pag. Mērsraga meža iecirknis “Jāņkroga ceļš”

pārbūve

12.05.2016.

Nr.50

-

12.05.2016.

Nr. 21./2016.

13.06.2016.

12.05.2016.

-

51.

BIS-9976-49

12.05.2016.

4 šķūņi un kūts

“Vecjoki”, Ģipka, Rojas novads

nojaukšana

12.05.2016.

Nr.51

-

Paskaidrojuma raksts

12.05.2016.

-

52.

BIS-10832-65

19.05.2016.

Ielas apgaismojums

Zvejnieku ielas posms

pārbūve

19.05.2016.

Nr.52

-

Apliecinājuma karte

19.05.2016.

-

53.

BIS-10744-56

19.05.2016.

Saimniecības ēka-Dravas māja

“Lapsenes”, Rude, Rojas novads

jaunbūve

19.05.2016.

Nr.53

-

26.05.2016.

Nr.24./2016

27.06.2016.

19.05.2016.

-

54.

BIS-9998-50

26.05.2016.

Dzīvojamā māja

“Āboli”, Mērsrags, Mērsraga novads

Vienkāršotā atjaunošana

26.05.2016.

Nr.54

-

Apliecinājuma karte

26.05.2016.

-

55.

BIS-9973-48

26.05.2016.

Dzīvokļu apvienošana

Kanāla iela 32, Mērsrags, Mērsraga novads

Apvienošana

26.05.2016.

Nr.55

-

Apliecinājuma karte

26.05.2016.

-

56.

BIS-10824-63

26.05.2016.

Viesu nami

2 gab.

“Luči”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

26.05.2016.

Nr.56

-

26.05.2016.

Nr.25./2016

27.05.2016.

26.05.2016.

-

57.

26.05.2016.

žogs

“Luči”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

26.05.2016.

Nr.57

-

Paskaidrojuma raksts

26.05.2016.

-

58.

BIS-10011-51

26.05.2016.

lapene

“Luči”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

26.05.2016.

Nr.58

-

Paskaidrojuma raksts

26.05.2016.

-

59.

BIS-10827-64

26.05.2016.

Šķūņa pārbūve par saimniecības ēku

Lielā iela 47, Mērsrags, Mērsraga novads

pārbūve

26.05.2016.

Nr.59

-

26.05.2016.

Nr.22./2016.

27.06.2016

26.05.2016.

-

60.

BIS-10762-61

26.05.2016.

Saimniecības ēka

Bākas iela 55, Mērsrags, Mērsraga novads

nojaukšana

26.05.2016.

Nr.60

-

Paskaidrojuma raksts

26.05.2016.

-

61.

BIS-10027-52

09.06.2016.

Novadgrāvja atjaunošana

“Saulrieti”, Mērsraga novads

atjaunošana

09.06.2016.

Nr.61

-

Paskaidrojuma raksts

09.06.2016.

-

62.

BIS-10321-53

16.06.2016.

Sākumskolas telpu lietošanas izmaiņas

Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads

Lietošanas veida maiņa

16.06.2016.

Nr.62

-

Apliecinājuma karte

16.06.2016.

-

63.

BIS-10334-54

16.06.2016.

Mazēkas-pirts,pagrabs un saimniecības ēka

“Vējkalni”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūves

16.06.2016.

Nr.63

-

Paskaidrojuma raksts

16.06.2016.

-

64.

BIS-10338-55

16.06.2016.

Brīvdabas estrādes būvniecība Rojā Rojas novadā

Selgas iela 1, Roja, Rojas novads

jaunbūve

16.06.2016.

Nr.64

-

28.06.2016.

26./2016

29.06.2016.

-

65.

BIS-10752-59

22.06.2016.

Ūdens pievada un kanalizācijas tvertņu būvniecība

“Cerību liedags”, Mērsrags, Mērsraga novads

ierīkošana

22.06.2016.

Nr.65

-

Apliecinājuma karte

22.06.2016.

-

66.

BIS-10758-60

22.06.2016.

Atpūtas ēkas un palīgēkas novietošana

“Cerību liedags”, Mērsrags, Mērsraga novads

novietošana

22.06.2016.

Nr.66

-

Paskaidrojuma raksts

22.06.2016.

-

67.

BIS-11567-69

07.07.2016.

Dzīvojamās ēkas pārbūve, kūts pārbūve par atpūtas māju

“Platāji”,Valgalciems, Rojas novads

pārbūve

07.07.2016.

Nr.67

-

07.07.2016.

27./2016.

08.07.2016.

07.07.2016.

-

68.

BIS-11773-71

07.07.2016.

Ventilācijas sistēma

Kadiķu iela 1, Mērsrags, Mērsraga novads

Ierīkošana

07.04.2016.

Nr.39

-

Apliecinājuma karte

07.04.2016.

-

69.

BIS-12095-72

13.07.2016.

Virszemes Autogāzes uzpildes moduļa uzstādīšana esošā DUS

Lielā iela 81, Mērsrags

Jauna būvniecība

14.07.2016.

Nr.68

-

20.07.2016.

28./2016.

21.07.2016.

21.07.2016.

-

70.

BIS-13240-81

27.07.2016.

Dzīvojamās mājas “Krukšas” nojaukšana

“Krukšas”, Žocene, Rojas novads

Nojaukšana

27.07.2016.

Nr.69

-

Paskaidrojuma raksts

-

-

71.

BIS-13242-82

27.07.2016.

Moduļa ēka-jaunbūve

Kanāla iela 12, Mērsrags, Mērsraga novads

Jauna būvniecība

27.07.2016.

Nr.70

-

Paskaidrojuma raksts

-

-

72.

BIS-13239-80

28.07.2016.

Rojas pludmales pieejamības uzlabošana (laipas,info stends, apgriešanās laukumi cilvēkiem ar kustības traucējumiem)

Selgas iela 1, Roja, Rojas nov., LV-3264

Jauna būvniecība

28.08.2016.

Nr.73

-

Paskaidrojuma raksts

-

-

73.

BIS-13136-73

27.07.2016.

Vienstāva koka ēkas (noliktavas) nojaukšana

"Vecumi", Kaltene, Rojas nov., LV-3264

Nojaukšana

27.08.2016.

Nr.71

-

Paskaidrojuma raksts

-

-

74.

BIS-13141-74

28.08.2016.

Nolietoto betona laukuma nomaiņa ar bruģa segumu

"Vecumi", Kaltene, Rojas nov., LV-3264

Atjaunošana

28.07.2016.

Nr.72

-

Apliecinājuma karte

-

-

75.

BIS-13145-75

28.07.2016.

Meža autoceļa "Liepiņu dambis" jauna būvniecība

"Liepiņu dambis", Rojas nov.

Jauna būvniecība

28.07.2016.

Nr.74

-

29.07.2016.

29./2016.

30.07.2016.

02.08.2016.

-

76.

BIS-13152-76

28.07.2016.

"Dzintarkrasts" tūrisma un pak. dažādošana un veicināšana 2.kārta "Bērnu spēļu laukuma ar atrakciju paplašināšana

“Kāpmalas", Žocene, Rojas nov., LV-3264

Ierīkošana

02.08.2016.

Nr.75

-

Paskaidrojuma raksts

-

-

77.

BIS-13159-77

28.07.2016.

"Dzintarkrasts" tūrisma un pak. dažādošana un veicināšana 2.kārta Bruģētu un šķembu laukuma un ceļu izbūve

"Kāpmalas", Žocene, Rojas nov., LV-3264

Jauna būvniecība

02.08.2016.Nr.76

-

Paskaidrojuma raksts

-

-

78.

BIS-13161-78

28.07.2016.

“Dzintarkrasts” tūrisma pakalpojuma dažādošana un veicināšana 2.kārta Viesu un svinību māju vienkāršotā atjaunošana

"Kāpmalas", Žocene, Rojas nov., LV-3264

Vienkāršota atjaunošana

02.08.2016.Nr.77

-

Apliecinājuma karte

-

-

79.

BIS-14747-83

17.08.2016.

Koka ēkas fasādes atjaunošana

“Puķītes”-3,

Kaltene, Rojas nov.

Vienkāršotā atjaunošana

-

-

80.

BIS-14753-84

18.08.2016.

Pirts pārbūve par Viesu māju

Zvejnieku iela 3B, Mērsrags, Mērsraga nov.

Pārbūve

18.08.2016.

Nr.78

-

19.08.2016.

30./2016

20.08.2016.

19.08.2016.

-

81.

BIS-14753-84

18.08.2016.

Pirts un šķūņa-noliktas būvniecība

“Lapegles”, Upesgrīva, Mērsraga nov.

Jauna būvniecība

18.08.2016.

Nr.79

-

19.08.2016.

31./2016.

20.08.2016.

19.08.2016.

-

82.

BIS-14767-86

18.08.2016.

Saimniecības ēkas būvniecība

“Brenči”,Rude, Rojas nov.

Jauna būvniecība

18.08.2016.

Nr.80

-

19.08.2016.

32./2016.

19.08.2016.

-

83.

BIS-15419-87

30.08.2016.

Esošas ēkas pārbūve par atpūtas ēku

“Ezeriņi”,Rude

Pārbūve

30.08.2016.

Nr.82

-

30.08.2016.

Nr.33./2016.

31.08.2016.

30.08.2016.

-

84.

    BIS-17306-88

22.09.2016.                                          

Elektroapgādes pieslēgums Rojas estrādei

Selgas ielā 1, Rojā

Jauna būvniecība

22.09.2016.

Nr.83

-

Paskaidrojuma raksts

22.09.2016.

-

85.

BIS-17322-89

Dzīvojamā mājas būvniecība

"Burgas", Kaltene, Rojas nov.

jaunbūve

22.09.2016.

Nr.84

-

26.09.2016.

Nr.34./2016.

27.09.2016.

26.09.2016.

-

86.

BIS-17345-90

22.09.2016.

Koka norāžu zīmes (4gb.)

88820020215

88820040176

88820081065

88820090776

Novietošana

22.09.2016.

Nr.85

-

Paskaidrojuma raksts

-

-

87.

BIS-17694-94

29.09.2016.

Kūts un šķūņa nojaukšana

"Tautkalni", Ģipka, Rojas nov.

Nojaukšana

29.09.2016.

Nr.86

-

Paskaidrojuma raksts

29.09.2016.

-

88.

BIS-17431-91

29.09.2016.

Dārza inventāra novietne

"Lasīši", Ģipka, Rojas nov.

Jauna būvniecība

29.09.2016.

Nr.87

-

Paskaidrojuma raksts

29.09.2016.

-

89.

BIS-17595-93

29.09.2016.

Portatīvā ASUS moduļa uzstādīšana

"Vecumi", Kaltene, Rojas nov.

Novietošana

29.09.2016.

Nr.88

-

29.09.2016.

Nr.35./2016.

30.09.2016.

29.09.2016.

-

90.

BIS-17712-95

29.09.2016.

Trīs mazēkas

"Raudiņi 1", Kaltene, Rojas nov.

Jauna būvniecība

29.09.2016.

Nr.89

-

Paskaidrojuma raksts

29.09.2016.

-

91.

BIS-17717-96

29.09.2016.

Dzīvokļa nr.17 Ozolu ielā 1, Mērsragā vienkāršota atjaunošana

Ozolu iela 1, Mērsrags, Mērsraga nov.

Vienkāršota atjaunošana

29.09.2016.

Nr.90

-

Apliecinājuma karte

29.09.2016.

92.

BIS-18136-101

29.09.2016.

Elektronisko sakaru komunikāciju izbūve

Selgas iela 16, Roja, Rojas nov.

Jauna būvniecība

29.09.2016.Nr.91

-

06.10.2016.

Nr.38./2016.

07.10.2016.

06.10.2016.

93.

BIS-18196-102

29.09.2016.

Koka norāžu zīmes (2 gb)

88780010145; 88780030426

Novietošana

29.09.2016.

Nr.92.

-

Paskaidrojuma raksts

-

94.

BIS-18107-100

06.10.2016.

Operatīvā transporta piekļuves vietas izveide Rojas novadā

88820030058; 88820030146; 88820030064

Pārbūve

06.10.2016.

Nr.93

-

06.10.2016.

Nr.37./2016.

07.10.2016.

06.10.2016.

95.

BIS-17473-92

06.10.2016.

Dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana

"Pūliņi", Ģipka, Rojas nov.

Vienkāršota atjaunošana

06.10.2016.

Nr.94

-

Apliecinājuma karte

06.10.2016.

96.

BIS-17761-98

06.10.2016.

Saimniecības ēkas vienkāršota atjaunošana

"Kalmes", Melnsils, Rojas nov.

Vienkāršota atjaunošana

06.10.2016.

Nr.95

-

Apliecinājuma karte

06.10.2016.

97.

BIS-17764-99

06.10.2016.

Dzīvojamās mājas pārbūve par viesu māju

"Kalmes", Melnsils, Rojas nov.

Pārbūve

06.10.2016.

Nr.96

-

06.10.2016.

Nr.36./2016.

07.10.2016.

06.10.2016.

98.

BIS-17760-97

06.10.2016.

Nojume pie tīklu noliktavas - viesu mājas

"Melnsila Stāvlaukums", Melnsils, Rojas nov.

Jauna būvniecība

06.10.2016.

Nr.97

-

Paskaidrojuma raksts

06.10.2016.

99.

06.10.2016.

Logu nomaiņa

Plūdoņu iela 8-15, Roja

atjaunošana

06.10.2016.

-

Apliecinājuma karte

06.10.2016.