vārdadienu svin: Olita, Rita, Vita

Rojas novada būvvalde

Zejnieku ielā 3, Roja, Rojas novads, LV-3264;
2.stāvs – 15..kabinets
tālrunis 63232057, fakss 63232054
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Kas ir būvvalde?

Būvvalde ir Rojas novada Domes izveidota struktūrvienība, lai veiktu pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā Rojas un Mērsraga novados.

Būvvalde:

- pārrauga būvniecības procesu Rojas novadā:

1. sagatavo un izsniedz būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus - būvvaldes lēmumus, plānošanas un arhitektūras uzdevumus, tehniskos noteikumus

2. izskata, saskaņo un akceptē iesniegtos būvprojektus

3. izsniedz vai reģistrē būvatļaujas

4. organizē plānojumu un būvniecības ieceru publisku apspriešanu

5. kārto un saglabā arhīvā ar būvvaldes darbību saistītos dokumentus un būvprojektus

Būvvaldē jūs saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas plānojumiem, varēsiet aizpildīt nepieciešamos iesniegumus un būvniecības pieteikumu formas.

Atcerieties, vienmēr līdz jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, t.i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns.

Ja nav iespējams pašam to izdarīt, to var uzticēt citai personai izsniedzot attiecīgu pilnvaru.

Apmeklējiet būvvaldi arī tad, ja vēlaties iegādāties nekustamo īpašumu Rojas novadā. Šeit var iepazīties ar Rojas novada teritorijas plānojumu , kas ir tas dokuments , kurā atspoguļota plānotā apbūve un atļautā zemes izmantošana. Tikai iepazīstoties ar teritorijas plānojumu, jūs nākotnē nesagaidīs pārsteigumi, jo vienmēr ir ļoti svarīgi zināt, kas atradīsies jums kaimiņos. Ari tad, ja pašlaik tās ir tukšas pļavas, tās noteikti kādam pieder un zemes īpašnieks kaut kad noteikti tās apbūvēs.

Arī pašiem būs zināms, vai zemesgabalā, ko vēlaties pirkt, ir iespējams būvēt tās ēkas, kādas jums nepieciešamas. Ar Rojas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem iespējams iepazīties arī Rojas novada mājas lapā. Ja viss ir saprotams, nav nepieciešams noteikti griezties būvvaldē.

Būvvaldē jāgriežas :

• ja zemesgabalam nepieciešams lietošanas mērķis
• ja gribat uzzināt, kādi apgrūtinājumi ir noteikti jūsu īpašumam
• ja gribat uzzināt, kādas komunikācijas atrodas tuvumā – piemēram, ūdensvads, kanalizācijas tīkli vai gāzes vadi
• ja esat uzbūvējis māju un gribat nodot to ekspluatācijā
• ja esat pazaudējis savas mājas tehnisko projektu un nevarat to atrast
• ja gribat noskaidrot, ko kaimiņos vai uz ielas rok
• ja gribat zināt, ko Rojas novadā plānots būvēt
• ja gribat izteikt savu viedokli par publiskai apspriešanai nodotām būvniecības iecerēm

Būtiskās izmaiņas būvniecības uzsākšanas kārtībā (01.10.2014)

 Ar 2014 gada 1. oktobri ir stājies spēkā jaunais Būvniecības likums un liela daļa no Ministru kabineta noteikumiem, kas izdoti uz šī likuma bāzes, tajā skaitā Vispārīgie būvnoteikumi, Ēku būvnoteikumi un citi specializētie noteikumi, būtiski mainot līdzšinējo būvniecības kārtību.

Jaunais būvniecības procesa regulējums paredz, ka, lai uzsāktu projektēšanu, vairs nav jānāk uz pašvaldību saņemt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, bet būvniecības ieceres ierosinātājam ar ideju par būves būvniecību vispirms jāvēršas pie būvspeciālista (sertificēta projektētāja), kurš izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā atbilstoši Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, teritorijas plānojumam, detālplānojumam, lokālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts) un būvnormatīviem, institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ja tādi nepieciešami.

Pirms projektēšanas uzsākšanas pašvaldībā var pieprasīt un saņemt izziņu par teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanu un attiecīgajiem apbūves noteikumiem konkrētajā zemes gabalā. Kad arhitekts ir izstrādājis projektu minimālā sastāvā, pašvaldībā izvērtēšanai jāiesniedz būvniecības iesnieguma aizpildīta veidlapa un tai jāpievieno izstrādātais būvprojekts, kā arī būves vai tās daļas tehniskās apsekošanas atzinums gadījumos, ja tiek izstrādāts atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekts minimālā sastāvā. Ja iesniegtā dokumentācija atbildīs normatīvo aktu prasībām, tad būvvalde pieņems lēmumu par būvniecības ieceres apstiprināšanu un būvatļaujas izsniegšanu un ieceres ierosinātājam tiks izsniegta būvatļauja ar nosacījumiem projektēšanas turpināšanai un būvdarbu uzsākšanas atļaujas saņemšanai. Būvvalde var pieņemt lēmumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību vai ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību, vai nepieciešamību izstrādāt detālplānojumu, vai sniegt atteikumu.

Būvniecības ierosinātājam, iesniedzot dokumentus būvniecības ieceres pieteikšanai, jāvadās no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas šobrīd nosaka visu būvju sadalījumu trīs grupās. Katrai ēku grupai ir noteikta būvniecības ierosināšanas kārtība un noteikti iesniedzamie dokumenti atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi".

Pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas būvniecības ierosinātājam ir tiesības saņemt institūciju tehniskos un īpašos noteikumus, ja attiecīgās jomas nosaka šādu tehnisko noteikumu nepieciešamību.

Būvatļauja stājas spēkā no tā brīža, kad pasūtītājs parakstās par būvatļaujas saņemšanu (vai Paziņošanas likuma noteiktajos citos gadījumos). Tā kā būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš ir noteikts viena mēneša garumā, likumā ir paredzēti sabiedrības informēšanas papildu pasākumi, proti, būvvalde 3 dienu laikā publicē informāciju pašvaldības mājas lapā par katras konkrētās būvatļaujas spēkā stāšanos. Būvatļauja ir apstrīdama 1 mēnesi pēc spēkā stāšanās brīža, bet, kad ir beidzies būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš un būvatļauja ir kļuvusi neapstrīdama, kā arī būvatļaujā ir izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi – akceptu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būvētājs var uzsākt būvdarbus.

Noteiktā procesu kārtība pārejas periodā

Būvniecības ierosinātājam, pamatojoties uz Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kas izsniegts līdz 2014. gada 1. oktobrim, ir tiesības turpināt uzsākto būvniecības procesu (izstrādāt skiču, tehnisko projektu). 

Saņemt būvatļauju atbilstoši jaunajam būvniecības procesa regulējumam ir atļauts šādu agrāk izsniegtu dokumentu derīguma termiņa laikā:

  • Plānošanas un arhitektūras uzdevums (derīguma termiņš 2 gadi vai 4 gadi (sabiedriskajām būvēm));
  • tehniskais projekts (akceptētā tehniskā projekta, izvērstā skiču projekta, nulles cikla tehniskā projekta derīguma termiņš – 2 gadi).

Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad būvniecības ierosinātājam ir izsniegts Plānošanas un arhitektūras uzdevums, būvvaldē ir jāiesniedz:

  • speciālajos noteikumos noteiktais iesniegums (veidlapa);
  • atbilstošās būvju grupas speciālajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus,

pēc kā Būvvalde izsniegs būvatļauju, kurā projektēšanas nosacījumos tiks norādītas jau iepriekš Plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktās prasības, savukārt būvdarbu uzsākšanas nosacījumi tiks norādīti no jauna.

Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad pasūtītājs iesniegs iesniegumu un skiču projektu, izvērsto skiču projektu (Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņa laikā), būvvalde izsniegs būvatļauju, kurā projektēšanas nosacījumos tiks norādītas jau iepriekš Plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktās prasības, savukārt būvdarbu uzsākšanas nosacījumi tiks norādīti no jauna.

Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad pasūtītājs iesniegs iesniegumu un tehnisko projektu, būvvalde izsniegs būvatļauju, projektēšanas nosacījumus norādot kā izpildītus un nodefinējot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus.

 

Ja nepieciešams pagarināt spēkā esošas būvatļaujas termiņu vai pārreģistrēt būvatļauju, jāiesniedz aizpildīta būvniecības iesnieguma veidlapa un civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

 

Būvniecības speciālistu kompetence

Būvniecības likums paredz pilnveidot būvniecības speciālistu kompetences novērtēšanas kārtību, nosakot kritērijus sākotnējai kvalifikācijas novērtēšanai, kā arī šo speciālistu kompetences paaugstināšanas pārraudzībai, izmantojot būvspeciālistu reģistra datus. Jaunajā normatīvajā regulējumā ir noteikts arhitektiem un būvinženieriem nepieciešamais izglītības līmenis, lai varētu iegūt prakses sertifikātu.

Jaunajā būvniecības procesā ir saglabāts un kā obligāts noteikts pienākums būvuzņēmējam un būvdarbu veicējam apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai, veselībai, kā arī mantai nodarītajiem zaudējumiem. Taču turpmāk ir obligāta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana visiem būvspeciālistiem, t.i. projektētājiem, būvuzraugiem, būvdarbu veicējiem un ekspertiem, turklāt šī civiltiesiskā atbildība ietver ne tikai būvniecības periodu, bet arī garantijas laiku.

Būvvalde pieņem lēmumu šādos termiņos:


1. 1 mēneša laikā – būvniecības ieceres akcepts un būvatļaujas izdošana vai atteikums izdod būvatļauju;
2. 14 dienu laikā – būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikums izdarīt atzīmi;
3. 7 dienu laikā – būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā vai atteikums izdarīt atzīmi.
4. 3 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas būvvalde paziņo sabiedrībai par pieņemto lēmumu, publicējot paziņojumu pašvaldības mājaslapā.
5. 15 darba dienu laikā - būvvalde veic atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.

6. 5 darba dienu laikā – būvvalde veic atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā, apliecinājuma kartē vai būvatļaujā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.

Detalizētāku informāciju var saņemt, konsultējoties Rojas apvienotā būvvalde Zvejnieku iela 3, Rojā, 2. stāvā, tālrunis 63232057, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .


                                                    

         

                                                     Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā

                                       

                                                  

                                                       Būvdarbu uzskaites reģistrs

Nr.

p.k.

Būvniecības ieceres iesniegšanas datums

Būvniecības iecere

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Būvniecības veids

Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, datums, Nr.

Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, datums

Būvatļaujas

Izsniegšanas

datums, Nr.

Diena, kad izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

Diena, kad stājas spēkā būvatļaujas grozījumi, kas izdarīti Būvniecības likuma 16.panta 2.3 daļā vai 17.panta 2.2 minētajā gadījumā

                Diena,

 kad stājas

spēkā

būvatļauja

1.

07.05.2014.

Nojumes rekonstrukcija

Miera iela 13, Roja, Rojas novads

pārbūve

 20.10.2014.

 -

 28.01.

 2015. Nr.1/15

           29.02.

      2015.

 20.10.2014.

 -

2.

16.09.2014.

Zivju pārstrādes cehs

Akas iela 74B, Roja, Rojas novads

pārbūve

 28.01.2015.

 -

 28.01.

 2015.Nr.2/15

  29.02. 2015.

 16.09.2014.

 -

3.

 23.01.2015.

 Saimniecības ēkas rekonstrukcija par viesu namu

„Kramnieki” Žocene,

Rojas novads

pārbūve

 28.03.2014.

 -

 05.02.

 2015.Nr.3/15

06.03.

2015.

 28.03.2014.

 -

4.

 10.02.2015.

Vasaras māja

„Brieži”, Žocene, Rojas novads

jaunbūve

11.02.2015.

-

19.02.

2015.Nr.4/15

20.03.2015.

11.02.2015.

-

5.

 19.02.2015.

Malkas šķūnis un klēts rekonstrukcija

 Krasta iela 24, Roja, Rojas novads

 pārbūve

 19.02.2015.

 -

26.02.

2015.Nr.6/15

27.03.2015.

 19.02.2015.

 -

6.

19.02.2015.

Piekrastes teritorijas krasta nostiprināšana

Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

19.02.2015.

-

26.02.

2015.Nr.5/15

19.02.2015

-

27.03.

2015.

7.

26.02.2015.

Elektronisko sakaru tīkla ierīkošana

Torņa iela 3, Roja, Rojas novads

jaunbūve

26.02.2015.

-

Rakšanas atļauja

26.02.2015.

-

8.

26.02.2015.

Slēgta nojume, divas vaļējas nojumes

Selgas iela 1c, Roja, Rojas novads

jaunbūve

26.02.2015.

-

Paskaidrojuma raksts

26.02.2015.

-

9.

26.02.2015.

Nojume

Talsu iela 14, Roja, Rojas novads

jaunbūve

26.02.2015.

-

Paskaidrojuma raksts

26.02.2015.

-

10.

11.03.2015.

Dzīvojamā māja

„Puķes”, Rojas novads

jaunbūve

11.03.2015.

-

19.03.2015.

Nr.7./2015

20.04.2015.

11.03.2015.

-

11.

11.03.2015.

Zirgu stallis ar palīgēkām

„Mazie mamuti”, Rojas novads

jaunbūve

11.03.2015.

-

19.03.2015.

Nr.8./2015

20.04.2015.

11.03.2015.

-

12.

19.03.2015.

Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centra izbūve

Selgas iela 14E, Roja, Rojas novads

pārbūve

19.03.2015.

Nr.10

-

19.03.2015.

Nr.9./2015

20.04.2015.

19.03.2015.

-

13.

19.03.2015.

Dzīvojamā māja

Silupītes iela 12, Roja, Rojas novads

jaunbūve

19.03.2015.

Nr.11

-

26.03.2015.

Nr.12./2015

27.04.2015.

19.03.2015.

-

14.

19.03.2015.

Skolas ielas segums

Skolas iela, Mērsrags, Mērsraga novads

pārbūve

19.03.2015.

Nr.12

-

19.03.2015.

Nr.10./2015

19.03.2015.

-

20.04.

2015.

15.

19.03.2015.

Vasaras māja

„Laidas”, Upesgrīva, Mērsraga novads

jaunbūve

19.03.2015.

Nr.13

-

19.03.2015.

Nr.11./2015

19.03.2015.

-

20.04.

2015.

16.

26.03.2015.

Dzīvojamā māja

Upes iela 15-2

Roja, Rojas novads

pārbūve

26.03.2015.

Nr.14

-

02.04.2015.

Nr.14./2015

03.05.2015.

26.03.2015.

-

17.

26.03.2015.

Saimniecības ēka

„Imantas”

Kaltene, Rojas novads

pārbūve

26.03.2015.

Nr.15

-

02.04.2015.

Nr.13./2015

26.03.2015.

-

03.05.

2015.

18.

02.04.2015.

pirts

„Mārupes”

Upesgrīva

Mērsraga novads

jaunbūve

02.04.2015.

Nr.16

-

09.04.2015.

Nr.15/2015

02.04.2015.

-

10.05.

2015.

19.

17.04.2015.

Dzīvojamās mājas pārbūve-nojume

„Mārupes”

Upesgrīva

Mērsraga novads

pārbūve

17.04.2015.

Nr.17

-

17.04.2015.

Nr.16./2015

17.04.2015.

-

18.05.

2015.

20.

17.04.2015.

Dzīvojamā māja

„Zvejas” Kaltene Rojas novads

jaunbūve

17.04.2015.

Nr.18

-

17.04.2015.

Nr.17./2015

17.04.2015.

-

18.05.

2015.

21.

17.04.2015.

Saimniecības ēka

Bākas iela 52 („Vēji”) Mērsrags Mērsraga novads

jaunbūve

17.04.2015.

Nr.19

-

22.04.2015.

Nr.18./2015

17.04.2015.

-

23.05.

2015.

22.

22.04.2015.

Dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana

Selgas iela 42, Roja, Rojas novads

Atjaunošana

22.04.2015.

Nr.20

-

Apliecinājuma karte

22.04.2015.

-

23.

22.04.2015.

Laivu piestātnes vietas izveide

Roja, Rojas novads

Novietošana ierīkošana

22.04.2015.

Nr.21

-

Paskaidrojuma raksts

22.04.2015.

-

24.

22.04.2015.

Elektrobūve A-025 (b.Nr.1-b.Nr.112)

Pūrciems,

Rojas novads

pārbūve

22.04.2015.

Nr.22

-

Paskaidrojuma raksts

22.04.2015.

-

25.

14.05.2015.

Saimniecības ēka

„Joki”, Ģipka Rojas novads

jaunbūve

14.05.2015.

Nr.23

-

20.05.2015.

Nr.20./2015

21.06.2015.

27.06.2015

-

26.

14.05.2015.

šķūnis

„Joki”, Ģipka Rojas novads

atjaunošana

14.05.2015.

Nr.24

-

20.05.2015.

Nr.21./2015

21.06.2015.

27.06.2015.

-

27.

14.05.2015.

Dzīvojamā māja

Peldu iela 19, Roja Rojas novads

pārbūve

14.05.2015.

Nr.25

-

20.05.2015.

Nr.19./2015

28.05.2015.

-

21.06.

2015.

28.

20.05.2015.

RMM skolas piebūves jumta konstrukcijas pārbūve

Strauta iela 2

Roja, Rojas novads

pārbūve

20.05.2015.

Nr.26

-

20.05.2015.

Nr.22./2015

04.06.2015.

-

21.06.

2015.

29.

20.05.2015.

Meža ceļa rekonstrukcija

„Ilmatu dambis”, Roja, Rojas novads

pārbūve

20.05.2015.

Nr.27

-

17.06.2015.

Nr.25./2015

04.06.2015.

-

18.07.

2015.

30.

28.05.2015.

Katlumājas lietošanas maiņa

Zivju cehs pārstrādes

Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads

atjaunošana

28.05.2015.

Nr.28

-

Paskaidrojuma raksts

28.05.2015.

-

31.

28.05.2015.

Atpūtas māja

Jaunbiškrēsliņi, Valgalciems, Rojas novads

pārbūve

28.05.2015.

Nr.29

-

29.05.2015.

Nr.23./2015

28.05.2015

-

30.06.2015.

32.

04.06.2015.

Dzīvojamā māja

Krasta iela 10, Roja, Rojas novads

pārbūve

04.06.2015.

Nr.30

-

04.06.2015.

Nr.24./2015

05.07.2015.

04.06.2015

-

33.

12.06.2015.

Zivju pārstrādes cehs

Akas iela 74b, Roja, Rojas novads

pārbūve

12.06.2015.

Nr.31

-

17.06.2015.

Nr.26./2015

18.07.2015.

12.06.2015.

-

34.

12.06.2015.

Saieta nams

„Vētras”, Rude, Rojas novads

jaunbūve

12.06.2015.

Nr.32

-

17.06.2015.

Nr.27./2015

12.06.2015.

-

18.07.

2015.

35.

17.06.2015.

Dzīvojamā māja, saimniecības ēka un garāža

Ezera iela 25, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

17.06.2015.

Nr.33

-

17.06.2015.

Nr.28./2015

01.07.2015.

-

18.07.

2015.

36.

17.06.2015.

Dzīvojamā māja

„Stāles”, Valgalciems, Rojas novads

pārbūve

17.06.2015.

Nr.34

-

17.06.2015.

Nr.30./2015

01.07.2015.

-

18.07.

2015.

37.

17.06.2015.

Malkas šķūnis

Sporta iela 1, Roja, Rojas novads

pārbūve

17.06.2015.

Nr.35

-

Paskaidrojuma raksts

17.06.2015.

-

38.

17.06.2015.

Lapene

Talsu iela 1, Roja, Rojas novads

pārbūve

17.06.2015.

Nr.36

-

Paskaidrojuma raksts

17.06.2015.

-

39.

17.06.2015.

Zibens aizsardzības izbūve

Skola iela 8, Mērsrags, Mērsraga novads

pārbūve

17.06.2015.

Nr.37

-

Paskaidrojuma raksts

17.06.2015.

-

40.

01.07.2015.

Elektrības pieslēgums

Kaltenes akmeņainā jūrmala, Rojas novads

jaunbūve

01.07.2015.

Nr.38

-

Paskaidrojuma raksts

01.07.2015.

-

41.

01.07.2015.

Dzīvojamā māja

„Sakari”, Upesgrīva, Mērsraga novads

pārbūve

01.07.2015.

Nr.39

-

Paskaidrojuma raksts

01.07.2015.

-

42.

01.07.2015.

Vasaras dārza lapene

„Vītenāji”, Ģipka, Rojas novads

jaunbūve

01.07.2015.

Nr.40

-

Paskaidrojuma raksts

01.07.2015.

-

43.

01.07.2015.

Malkas šķūnis

„Zivtiņas”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

01.07.2015.

Nr.41

-

01.07.2015.

Nr.31./2015

01.07.2015.

-

02.08.

2015.

44.

01.07.2015.

Dzīvojamā māja

„Strēlnieki”, Rude, Rojas novads

pārbūve

01.07.2015.

Nr.42

-

01.07.2015.

Nr.29./2015

20.02.2014.

-

02.08.

2015.

45.

01.07.2015.

Vasaras dārza māja

„Vītenāji”, Ģipka, Rojas novads

pārbūve

01.07.2015.

Nr.43

-

Paskaidrojums raksts

01.07.2015.

-

46.

09.07.2015.

Elektroapgādes pieslēgums

„Oļi”, Valgalciems, Rojas novads

09.07.2015.

Nr.44

-

Paskaidrojuma raksts

09.07.2015.

-

47.

09.07.2015.

Dzīvokļa pārbūve

Ozola iela 1, Mērsrags, Mērsraga novads

pārbūve

09.07.2015.

Nr.45

-

Apliecinājuma karte

09.07.2015.

-

48.

14.07.2015.

Palīgēka – noliktava

Kāpu iela 13, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

14.07.2015.

Nr.46

-

Paskaidrojuma raksts

14.07.2015.

-

49.

14.072015.

Malkas šķūnis

Osta, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

14.07.2015.

Nr.47

-

Paskaidrojuma raksts

14.07.2015.

-

50.

14.07.2015.

Saimniecības ēkas rekonstrukcija

Vienkāršotā par auto servisu

Autoserviss, Rude, Rojas novads

pārbūve

14.07.2015.

Nr.48

-

Paskaidrojuma raksts

14.07.2015.

-

51.

21.07.2015.

Gāzes apgāde

Lielā iela 62, Osta, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

21.07.2015.

Nr.49

-

Paskaidrojuma raksts

21.07.2015.

-

52.

21.07.2015.

Savrupmāja un saimniecības ēka

„Kalnmalas”, Kaltene, Rojas novads

pārbūve

21.07.2015.

Nr.50

-

27.07.2015.

Nr.32./2015

21.07.2015.

-

28.07.

2015.

53.

27.07.2015.

Galdniecība

Selgas iela 1P, Roja, Rojas novads

pārbūve

27.07.2015.

Nr.51

-

04.08.2015.

Nr.33./2015

05.09.2015.

27.07.2015.

-

54.

27.07.2015.

Dzīvojamā māja

„Zaķsili”, Žocene, Rojas novads

pārbūve

27.07.2015.

Nr.52

-

04.08.2015.

Nr.34./2015

27.07.2015.

-

05.09.

2015.

55.

04.08.2015.

Autobusu piestātnes nojumes atjaunošana

Selgas iela 14, Roja, Rojas novads

Pārbūve

04.08.2015.

Nr.53

-

11.08.2015.

Nr.37./2015

04.08.2015.

-

12.09.

2015.

56.

11.08.2015.

Dzīvojamā māja

„Runči”, Ģipka, Rojas novads

jaunbūve

11.08.2015.

Nr.55

-

11.08.2015.

Nr.36./2015

12.09.2015.

11.08.2015.

-

57.

11.08.2015.

Caurlaides telpu pārbūve par biroja telpām

Ostas iela 7A, Roja, Rojas novads

pārbūve

11.08.2015.

Nr.54

-

11.08.2015.

Nr.35./2015

11.08.2015.

-

12.09.

2015.

58.

18.08.2015.

Dzīvojamā māja

Miera iela 72, Roja, Rojas novads

pārbūve

18.08.2015.

Nr.56

-

03.09.2015.

Nr.38

04.10.2015.

18.08.2015.

-

59.

25.08.2015.

vasarnīca

Vēju iela 12, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

25.08.2015.

Nr.58

-

03.09.2015.

Nr.39./2015

04.10.2015.

25.08.2015.

-

60.

25.08.2015.

Ārējā elektroapgāde

Vēju iela 12, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

25.08.2015.

Nr.57

-

Paskaidrojuma raksts

25.08.2015.

-

61.

03.09.2015.

Mērsraga ostas piestātnes Nr.8 pārbūve par zvejas kuģu piestātni

Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga novads

pārbūve

03.09.2015.

Nr.59

-

03.09.2015.

Nr.40./2015

03.09.2015.

-

04.10.

2015.

62.

03.09.2015.

Rojas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.1/2 pārbūve

Ostas iela 1, Roja, Rojas novads

Pārbūve

03.09.2015.

Nr.60

-

03.09.2015.

Nr.41./2015.

04.10.2015.

03.09.2015.

-

63.

03.09.2015.

Dzīvojamā māja, pirts, saimniecības ēkas un garāžas būvniecība

„Jaunauļi” Ģipkā, Rojas novadā

jaunbūve

03.09.2015.

Nr.61

-

10.09.2015.

Nr.42./2015.

11.10.2015.

03.09.2015.

-

64.

03.09.2015.

Elektrības pieslēgums

„Runči”, Rojas novads

jaunbūve

03.09.2015.

Nr.62

-

Paskaidrojuma raksts

03.09.2015.

-

65.

17.09.2015.

Malkas šķūnis

Kuršu iela 9, Roja, Rojas novads

jaunbūve

17.09.2015.

Nr.63

-

Paskaidrojuma raksts

17.09.2015.

-

66.

17.09.2015.

Dzīvojamā ēka

Lielā iela 19, Mērsrags, Mērsraga novads

nojaukšana

17.09.2015.

Nr.64

-

Paskaidrojuma raksts

17.09.2015.

-

67.

17.09.2015.

Lapene

“Turaidas’, Rude, Rojas novads

jaunbūve

17.09.2015.

Nr.65

-

Paskaidrojuma raksts

17.09.2015.

-

68.

17.09.2015.

Kūpināšanas cehs

Selgas iela 1L, Roja, Rojas novads

jaunbūve

11.07.2014.

Nr.58

-

17.09.2015.
Nr.43./2015

18.10.2015.

17.09.2015.

-

69.

17.09.2015.

Lapene

“Lazdas”, Kaltene., Rojas novads

jaunbūve

17.09.2015.

Nr.66

-

Paskaidrojuma raksts

17.09.2015.

-

70.

01.10.2015.

šķūnis

“Dzērves”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

01.10.2015.

Nr.67

-

Paskaidrojuma raksts

01.10.2015.

-

71.

01.10.2015.

Ceļš Nr.20

Žocene, Rojas novads

atjaunošana

01.10.2015.

Nr.68

-

Apliecinājuma karte

01.10.2015.

-

72.

01.10.2015.

Trīs atpūtas mazēkas

Melnsila stāvlaukums, Melnsils, Rojas novads

novietošana

01.10.2015.

Nr.69

-

Paskaidrojuma raksts

01.10.2015.

-

73.

01.10.2015.

Šķūnis

Melnsils skola, Melnsils, Rojas novads

jaunbūve

01.10.2015.

Nr.70

-

Paskaidrojuma raksts

01.10.2015.

-

74.

01.10.2015.

Vasarnīca

Bākas iela 47 A, Mērsrags, Mērsraga novads

jaunbūve

08.10.2015.

Nr.73

-

08.10.2015.

Nr.44./2015.

09.11.2015.

12.11.2015.

-

75.

08.10.2015.

Liellopu novietne ar mēslu krātuvi

“Jaunarāji”, Rojas novads

Jaunbūve

08.10.2015.

Nr.71

-

08.10.2015.

Nr.45./2015.

09.11.2015.

08.10.2015.

-

76.

08.10.2015.

Ražošanas notekūdeņu

attīrīšanas ietaises

Selgas ielā 1L, Rojā, Rojas novadā

jaunbūve

08.10.2015. Nr.72

-

08.10.2015.

Nr.46./2015.

09.11.2015.

08.10.2015.

-

77.

22.10.2015.

Dzīvojamā māja

“Oļi”, Valgalciems, Rojas novads

jaunbūve

22.10.2015.

Nr.74

-

29.10.2015.

Nr.47./2015.

30.11.2015.

29.10.2015.

-

78.

22.10.2015.

Dārza inventāra noliktava

“Mikudēkas” Valgalciems, Rojas novads

jaunbūve

22.10.2015.

Nr.75

-

Paskaidrojuma raksts

22.10.2015.

-

79.

29.10.2015.

Saimniecības ēka

“Jaunolteri”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

29.10.2015.

Nr.76

-

12.11.2015.

Nr.48./2015.

13.12.2015.

29.10.2015.

-

80.

29.10.2015.

Žogs

“Jaunolteri”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

29.10.2015.

Nr.77

-

Paskaidrojuma raksts

29.10.2015.

-

81.

29.10.2015.

Dīķa izbūve

“Jaunolteri”, Kaltene, Rojas novads

jaunbūve

29.10.2015.

Nr.78

-

Paskaidrojuma raksts

29.10.2015.

-

82.

29.10.2015.

Žogs

“Rūķi”, Upesgrīva, Mērsraga novads

jaunbūve

29.10.2015.

Nr.79

-

Paskaidrojuma raksts

29.10.2015.

-

83.

26.11.2015.

Ainavu dīķis

“Šarlote”, Rojas novads

jaunbūve

26.11.2015.

Nr.80

-

Paskaidrojuma raksts

26.11.2015.

-