Plānota pludmales laipas pārbūve

alt

altKurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 10 Latvijas un Lietuvas partneriem, tostarp Rojas novada pašvaldību, piedalās pārrobežu projektā LLI-010 “Dabas tūrisms visiem (UniGreen)”. Rojas novads pasākumā piedalās ar sekojošam aktivitātēm:

laipa gar jūras krastu Rojā, informācijas stendu, kurā informācija ir arī braila rakstā un apmeklētāju skaitītāju.

Projekta mērķis ir dabas tūrisma attīstības veicināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūras un tūrisma produktus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un ir vērsts uz ilgtspējīga tūrisma attīstību Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, stabilizējot un palielinot apmeklētāju skaitu reģionā.

Tā kā laipa atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma „Ģipka” tuvumā, kas atrodas attālumā, kādā nav prognozējama saimnieciskās darbības negatīvā ietekme uz minēto Natura 2000 teritoriju, 9. aprīlī atzinuma sniegšanai tika piesaistīta AS “Latvijas valsts meži” vecākā vides eksperte Ilze Rēriha.  Vides eksperte apsekoja Rojas novada būvprojekta objekta „Rojas pludmales pieejamības uzlabošana, Ostas iela 1, Roja, Rojas novads” teritoriju ar mērķi izvērtēt, vai ir iespējams teritorijā uzsākt saimnieciskos darbus.

Pēc izstrādātā eksperta atzinuma par augu sugu un biotopu izpēti Rojas novada pludmalē, secināts, ka paredzētās saimnieciskās darbības apjoms būtiski nepārsniedz pašreiz esošo labiekārtojumu apjomu un, lai uzlabotu biotopa Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas kvalitāti, ieteicama jaunāko un straujāk augošo koku iznīcināšana, atstājot atsevišķas priedes. Jaunu laipu jaunbūve, esošo laipu atjaunošana un to ekspluatācija neatstās būtisku ietekmi uz apkārtējo vidi, uz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslu un uz aizsargājamo jūras teritoriju “Rīgas līča rietumu piekraste”. Izbūvējot pastaigu laipas, tiks nodrošināta aizsargājamo biotopu labvēlīga aizsardzība un saglabāšana.

Projekta kopējās izmaksas ir 62 317,16 eiro no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 52 969,52 eiro, savukārt  Rojas novada domes līdzfinansējums ir 9 347,58 eiro.

Marita Pāvuliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste