Konkurss "Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai"

alt
Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums.

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam

apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2017.gada 14.augusts  – 14. septembris.

Sludinājuma kopsumma

 

405 907,92 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas nepārsniedz 15 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas – projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Pārējiem  projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Mērķis

Veicināt  ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā.

Rīcība -  ELFLA 1

„Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, t.sk. atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”

Atbalsta apmērs 

 

325 907,92 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanai, attīstībai vai paplašināšanai, t.sk. ar tūrisma nozari saistītiem uzņēmumiem. Atbalsts paredzēts jaunu produktu radīšanai un esošo produktu/pakalpojumu paplašināšanai, attīstībai un realizēšanai tirgū, aprīkojuma, iekārtu iegādei, būvniecības izmaksām, būvmateriālu iegādes izmaksām, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksām, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību izmaksām.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

50 000 euro pārējiem projektiem

70 000 euro -uzņēmējdarbības infrastruktūras objektiem, ja ieguldījumi būvniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

60 % - viena iesniedzēja projektam.

Papildus summējot pamata likmi 60%:

  1. + 5% ja projektā paredzēts radīt jaunu darba vietu,
  2. +5%, kura darbība reģistrēta biedrības teritorijā gadu pirms projekta iesniegšanas.

80 % - kopprojektam.

Darbības teritorija

  • Talsu novads – Talsu pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts,
  • Rojas novads,
  • Mērsraga novads.

Rīcība – ELFLA 2

„Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana”

Atbalsta apmērs 

80 000,00 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt vietējās produkcijas tirdzniecības vides izveidošanu vai labiekārtošanu (piemēram, autoveikals, interneta veikals, tirgus vieta vietējās produkcijas realizēšanai).

Darbību ieviešanai paredzētie ieguldījumi ir jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, būvniecības, būvmateriālu iegādes izmaksas, ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai, patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro).

50 000 euro pārējiem projektiem

70 000 euro -uzņēmējdarbības infrastruktūras objektiem, ja ieguldījumi būvniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

65 % - viena iesniedzēja projektam.

Papildus summējot pamata likmi 65%:

  1. +5%, kura darbība reģistrēta biedrības teritorijā gadu pirms projekta iesniegšanas.

80 % - kopprojektam.

Darbību teritorija

  • Talsu novads – Talsu pilsēta, Sabiles pilsēta, Stendes pilsēta, Valdemārpils pilsēta, Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Strazdes pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts,
  • Rojas novads,
  • Mērsraga novads.
  • Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu iespējams izveidot ārpus biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorijas.  pilsētās, kurās ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju (izņemot Rīga), atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta VRG darbības teritorijā.

ELFLA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

10.tabula

I.

ELFLA 1 „Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, t.sk. atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”

ELFLA 2 „Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana”

I.

Atbilstības kritēriji

1.1.

Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz biedrības „Talsu rajona partnerība” sabiedrības virzītu attīstības stratēģiju, tas atbilst Rīcībai.

Ja iesniegtais projekta pieteikums nav atbilstošs Rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts.

1.2.

Projekta īstenošanas vieta ir biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorija, izņemot 13.10.2015. MK noteikumu nr. 590 punktos 8.3, un 13.2. minētos gadījumus.

Ja iesniegtā projekta pieteikuma īstenošanas vieta nav biedrības „Talsu rajona partnerība”, projekta pieteikums tālāk netiek vērtēts.

II.

Administratīvie kritēriji

Max punktu skaits

Atsauce uz veidlapu[3]

2.1.

Projekta iesnieguma iesniegšana.

1

Projekta iesniegums kopumā

2.2.

Projekta iesniegumam pievienoti visi pavaddokumenti.

0,5

D.daļa

2.3.

Atbalsta pretendenta iesniegto projektu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā, konkrētajā rīcībā.

0,5

Projektu iesniegumu saraksts.

 

Kopā

2

III.

Kvalitatīvie kritēriji

 

 

3.1.

Projekta iesniedzēja kapacitāte, nepieciešamie resursi.

2

A1; A3; A 4.1., B5, B6, B8, B15, C sadaļas,  papildus informācija, ja tāda ir pievienota projekta pieteikumam

3.2.

Projekta idejas nepieciešamības pamatojums, plānotā rīcība,  mērķis, aktivitātes, nepieciešamība veikt pārmaiņas ir skaidri definēti, saprotami un pamatoti, atspoguļota kvalitatīvu, taustāmu, lietderīgu, izmantojamu rezultātu sasniegšana. Skaidri norādīta produkta/pakalpojuma specifika/specializācija.

2

B1, B4, B5, B6, B6.1.

3.3.

Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta VRG darbības teritorijā.

2

A1.

3.4.

Plānotais produkts vai pakalpojums ir inovatīvs VRG teritorijā (sk.28.lpp).

2

B3; B3.1.

3.5.

Aprakstīta tirgus situācija - projekts sekmēs produktu/pakalpojumu tirgus noieta palielināšanos. Norādīts potenciālo pircēju loks, norādīta produkta/pakalpojuma pieprasījums, konkurētspēja, kā tiks popularizēts produkts/pakalpojums.

2

B6.1.

3.6.

Projekta ieguldījums nodarbinātības veicināšanā, projekta rezultātā radītas jaunas darba vietas (par vienu jaunradītu darba vietu - 1, par divām un vairāk jaunradītām darba vietām – 2).

2

B4; B6; B15

3.7.

Aprakstīta projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta īstenošanas (dzīvotspēja).

2

B6.1.

3.8.

Norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem.

2

B6.1.; B8; B9; B10

3.9.

Pretendenta projekta darbības virziens

Vērtējums kritērijā nesummējas – tiek ņemts vēŗā prioritārais darbības virziens.

 

 A.1., A.2., B.5., B.6., B.8., B.9., C.sadaļa, projekta iesniegums kopumā.

Ražošana

2

Pakalpojums

1

3.10.

Pretendenta projekta  darbības joma

Vērtējums kritērijā nesummējas – tiek ņemta vēŗā prioritārā (viena) darbības joma.

 

Projekta iesniegums kopumā.

Mājražošana

2

Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveide

2

Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde

2

Amatniecība

1

Kokapstrāde

1

Tūrisms

1

Cita darbības nozare

0

IV.

Specifiskie kritēriji

4.1.

Tiek īstenots kā kopprojekts

1

A2; B4.1

4.2.

Uzņēmuma darbības ilgums.

1

A1

 

Minimālais iegūstamais punktu skaits

12

V.

Kritēriji vienādu punktu gadījumā

5.1.

Ja vairākiem projektiem vienāds vērtējums, lielāko punktu skaitu saņem projekts ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu, pārējie projekti saņem punktus atbilstoši samazinošā secībā. Ja kritērijs 5.1. nenosaka vērtējumu, tiek piemērots kritērijs 5.2.

Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti

Vērtēšanas kopsavilkums

5.2.

Projektu īstenošanas vietā vismazāk piesaistītais LEADER ELFLA finansējums uz vienu iedzīvotāju (realizēto projektu finansējums/iedzīvotāju skaitu pagastu teritoriju ietvaros).

Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti

Biedrības Datu bāze par 2007.-2013.gada plānošanas periodu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai

/ ar projektu iesniegumu 2.kārtu - jaunā plānošanas perioda informācija.

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam un Vērtēšanas kritēriju METODIKU var iepazīties un projekta iesniegumus iesniegt papīra dokumenta formā biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV - 3201.

Elektroniski SVVA stratēģija un Vērtešanas kritēriju METODIKA pieejama biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Administratīvā  vadītāja Lolita Pļaviņa  – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.