Darbības virzieni

Rojas novada Sociālais dienests ir pašvaldības institūcija, kura nodrošina:

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Sociālais dienests darbojas uz Sociālā dienesta nolikuma pamata, darbā ievērojot likumu „Par sociālo drošību”, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”, „Bērnu tiesību aizsardzības likums”, Ministru kabineta noteikumu, pašvaldības saistošu normatīvo aktu u.c. normatīvu noteiktās prasības un uzdevumus.

Sociālā dienesta klienti – Rojas novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas, kuras nevar saviem spēkiem pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kurām ir vēlēšanās uzlabot pašreizējo situāciju.

Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

Rojas novada sociālā dienesta darbībā svarīgs virziens ir arī preventīvais darbs. Vieglāk ir grūtības novērst, pirms tās radušās, nekā cīnīties ar to radītajām sekām. Tiek attīstīts kopienas sociālais darbs, aktivizējot pašas kopienas daudzveidīgos resursus novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanā. Sekmīgi tiek attīstīta brīvprātīgā darba kustība.