Sociālā palīdzība

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA – naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību. Pamatvajadzības: Ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Trūcīgas ģimenes statuss

Ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu tiek izvērtēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Par trūcīgu atzīstama ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 euro, un, ja:

 • tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums;
 • tā nav noslēgusi uztura līgumu;
 • tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
 • persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam novērtē pēc rakstiska iesnieguma, iztikas līdzekļu deklarācijas un ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošu dokumentu saņemšanas. Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti, trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka no trim līdz sešiem mēnešiem.

Normatīvie akti: MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI Nr.299 (Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 33.§))

„ Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.

Maznodrošinātas ģimenes statuss

Ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi ģimenes (personas) atzīšanai par maznodrošinātu tiek izvērtēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu, ja:

 1. Ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu personu ir EUR 170.74, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir persona darbspējīgā vecumā, izņemot personas vecumā līdz 21 gadam, ja tās turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;
 2. Ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu personu ir EUR 199.20, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens audzina vienu vai vairākus bērnus;
 3. Ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu personu ir EUR 199.20, kurā ir personas ar invaliditāti vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā, izņemot personas vecumā līdz 21 gadam, ja tās turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;
 4. Ģimenē uz vienu personu ir EUR 213.43 atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā un dzīvo viens.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ģimenei, kurā ir kaut viena persona darbspējīgā vecumā, vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā tiek piešķirts uz trim mēnešiem, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai arī ģimenei, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem.

Sociālais dienests lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts klienta iesniegums un citi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.

Normatīvie akti:

Rojas novada domes (19.02.2013.,protokols Nr.3) saistošo noteikumu Nr.7/2013 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā.”

Pabalstu veidi      

 • Pabalsts ģimenēm (personām), kurām noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss:

! Trūcīgas ģimenes statuss tiek noteikts, ja ienākumi ģimenē nepārsniedz EUR 128.06 uz vienu personu

 1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai

GMI pabalstu ir tiesības saņemt tām ģimenēm vai personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam un kuru ienākumi, neskaitot pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu, ir zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni, un, kuras pilda līdzdarbības pienākumus.

Garantētais minimālais ienākumu 2014. gadā valstī noteiktais GMI līmenis ir 49,80 euro mēnesī  (saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni").

Normatīvie akti:

 • Ministru kabineta noteikumi Nr.913 , Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 91.§), „ Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”;
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.Nr: 550 (Rīgā 2009.gada 17.jūnijā (prot. Nr.43 36.§), „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”.

Pabalsti ģimenēm (personām), kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss:

 1. Dzīvokļa pabalsts:
 2. Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai:
 • Pabalsts komunālo maksājumu segšanai;
 • Pabalsts malkas iegādei.
 • Pabalsts mācību līdzekļu iegādei;
 • Brīvpusdienas skolēniem;
 • Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē.
 1. Pabalsts veselības aprūpei;
 2. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

Pabalsti, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus:

 • Vienreizējs pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, sasniedzot pilngadību;
 • Ik mēneša pabalsts iztikai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, sasniedzot pilngadību, kuri turpina izglītību (līdz 24 gadu vecumam);
 • Pabalsts audžuģimenēm;
 • Pabalsts jaundzimušajiem EUR 71.14;
 • Pabalsts dzīves jubilejās personām, kuras sasniegušas 70,75, 80, 85, 90, 91,92,93, 94, 95, 96, 97,98, 99, 100 un nākamās dzīves jubilejas;
 • Pabalsts represētām personām.
 • Apbedīšanas pabalsts;
 • Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.

PALĪDZĪBA NATŪRĀ:

      Trūcīgajām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) ir iespēja saņemt humānās palīdzības apģērbus, apavus un sadzīves priekšmetus;

      Trūcīgajām ģimenēm ar bērniem tiek izsniegtas:

-       Eiropas pārtikas pakas;

-       Higiēnas pakas

Sociālā darbinieka apsekojums

Veicot apsekošanu mājās, sociālais darbinieks saraksta vai aizpilda apsekošanas aktu, ar kuru klients iepazīstas un paraksta, ja piekrīt tajā uzrādītajai informācijai.

Lai saņemtu sociālo palīdzību vai sociālo pakalpojumu, iedzīvotāji vēršas Rojas novada Sociālajā dienestā pie sociālā darba speciālista. Piezvanot pa sociālā dienesta informatīvo tālruni 63269551, var noskaidrot savu sociālo darbinieku un pieņemšanas laikus. Kad klients ir ticies un iepazinies ar savu sociālo darbinieku, un ir izklāstījis savas sociālās problēmas, tikai pēc tam sociālais darbinieks apmeklēs viņu mājās, bet pirms tam sociālais darbinieks iepriekš sazināsies ar klientu un vienosies par apmeklējuma laiku. Tikai īpašos gadījumos sociālais darbinieks var doties pie klienta bez iepriekšēja brīdinājuma, pamatojoties uz policijas, bāriņtiesas vai ģimenes ārsta sniegto informāciju, lai noskaidrotu, vai sniegtā informācija ir patiesa, un lai sniegtu nepieciešamo sociālo palīdzību.

Apmeklējot klientu dzīvesvietā, sociālais darbinieks nosauc savu uzvārdu un uzrāda savu darba apliecību. Darba apliecībā ir minēts iestādes nosaukums, ir sociālā darbinieka fotogrāfija, viņa personas kods. Uz apliecības ir Rojas novada Sociālā dienesta vadītāja paraksts un iestādes zīmogs. Sociālais dienests iesaka neuzticēties un neielaist savā dzīvoklī, ja cilvēks apgalvo, ka ir sociālais darbinieks, bet nav pazīstams un nevar uzrādīt darba apliecību, kā arī par savu apmeklējumu nav informējis. Apsekošanas laikā nav jādod līdzi personu apliecinošie vai kādi citi dokumenti. Dokumentus tiek lūgts uzrādīt tikai vēršoties Sociālajā dienestā.